Znakování pomáhá dětem s autismem vytvářet význam v jazyce

Využívání znakování má svůj význam u dětí s podezřením nebo diagnozou poruchy autistického spektra. Přeložili jsme pro vás tento článek a přidali zkušenost logopeda z České republiky.

autismus

Napsala Michele Ricamato, M.A. CCC- Řečový a jazykový patolog, West Chicago, Illinois. Přeloženo z angličtiny.

Život učí i odborníky

Jako praktikující řečový a jazykový patolog pracující především s dětmi s diagnózou poruch autistického spektra jsem byla přímým svědkem přínosů znakového jazyka jako prostředku zlepšení komunikace.

Dr. Stanley Greenspan a Serena Wieder a jejich Terapie Vývojový jedinec/Rozdílnost vztahu a modely vývojového jazykového osvojení (Bloom a Lahey, Bloom a Tinker) výrazně ovlivnili mou práci s dětmi, které trpí vztahovými a komunikačními poruchami. Výsledkem těchto vlivů je to, že moje porozumění vývoje jazykového systému nabylo širšího a celostního chápání.

Jazyk není jen slovo

Aby byl přínos znakového jazyka u dětí s omezenými schopnostmi sebevyjádření plně oceněn, je důležité rozumět jazyku v širším slova smyslu. Při svém výzkumu jsem zjistila, že jazyk je víc než jen zvuky nebo větné struktury, co utváří to, co říkáme. Zvuky a slova bez smyslu ve skutečnosti postrádají podstatu. Je to libovolný význam, který každá kultura přidělí slovům a slovním kombinacím, co podporuje skutečnou komunikaci.

První tři měsíce jsou nejdůležitější

Výzkum dokazuje, že jazyk má své rozhodující počátky v prvních třech měsících života. První předzvěsti zahrnují dovednost obracet se na druhého (používání upřeného pohledu pro účely komunikace), sdílení pozornosti s pečující osobou a později používání gest a výrazů obličeje během komunikačních událostí. Tyto neverbální schopnosti staví pevné a nezbytné základy, které podporují následné jazykové úrovně.

Jazyk jako prostředek ke komunikaci

Za normálních okolnostní děti rozvíjejí a rozšiřují svůj jazyk životními zkušenostmi a zážitky z prostředí v multi-senzorickém kontextu. Jejich významy konceptů, událostí a vztahů mezi lidmi, činů a záměrů se postupně rozšiřují spolu s tím, jak poznávají svět prostřednictvím vztahů se svými primárními pečovateli. Jazyk dává dětem schopnost vyjádřit představy, sdělit nové myšlenky a představit sami sebe ostatním. Výsledkem je, že vztahy vzkvétají pomocí oboustranně dohodnutého způsobu komunikace.

Znaková řeč je mostem pro děti s poruchami autistického spektra

Děti s diagnózou Poruchy autistického spektra mají problémy s vytvořením pevné neverbální komunikace a komunikace gesty. Vzhledem ke komplexním postižením v rámci zrakových, sluchových, prostorových a hmatových senzorických systémů čelí děti se vztahovými a komunikačními poruchami často obtížím v porozumění široké škále významů, souvislostí a myšlenek vyjadřovaných slovy. Jejich schopnost stát se záměrným komunikátorem může být omezena výše uvedenými deficity. Zjistila jsem, že znaková řeč tvoří mnohdy most, který podporuje schopnost dítěte používat gesta častěji a komplexněji, a poskytuje více informací o významech slov, událostí, myšlenek a souvislostí.

Vyjádření zážitků a následná interakce na sdělení je u těchto dětí nesmírně důležitá

Děti, které trpí pohybovými nedostatky, mohou mít potíže používat znakový jazyk správně, ale jelikož jsou znakovému jazyku vystaveny, mají schopnost vyjádřit nové myšlenky pomocí gest, která mohou být interpretována primárními komunikačními partnery, což u dítěte podporuje záměrnost.

„Jak znakování funguje? Kdy se znakováním začít? Jak se to naučit? Stáhněte si ebook zdarma!“

Dítě vidí, že je ve skutečnosti komunikující osobou a že jeho zpráva je přijata a je podle ní, v rámci prostředí, jednáno. Děti jsou také schopny podělit se o zážitky, což vede k větší touze více komunikovat. Schopnost být pochopen a předávat zprávy, které jsou přijaty, okamžitě posiluje záměrnost a touhu tvořit více smyslu v rámci dětského světa; čím více jsou děti pochopeny ostatními, tím více schopností nabývají.

Znaková řeč jednoznačně podporuje verbální komunikaci

Používání znakového jazyka jako výhradní formy komunikace často vede v rodinách ke strachu, že pokud je tato metoda použita u dětí, u kterých se ještě nerozvinulo vyjádření slovem, jazyková komunikace se nevyvine nikdy. Výzkum na poli řečové a jazykové patologie, stejně tak jako alternativní a augmentativní komunikace, přesvědčivě dokázal pravý opak. Zjistila jsem, že jazyk a komunikace je méně o produkci zvuků a slov a více o vyjádření sdíleného obsahu v rámci prvotních vztahů. Je jasné, že kreativní proces rozvoje jazyka je nezbytný a je intenzivněji vyjádřen sdílením zkušeností a myšlenek než skutečná verbální produkce slov. Opět tedy, slova bez významu postrádají typické znaky komunikace. Proto děti, které používají znakovou řeč jako prostředek komunikace, mají schopnost vyjádřit své vnitřní myšlenky a další kognitivní procesy ostatním.

„Objevte cestu, jak se domluvit než přijdou slova. Vše, co potřebujete vědět, abyste mohli s vaším dítětem začít znakovat, najdete v online kurzu znakování.

Gesta jsou velice důležitá pro vzájemné pochopení

V rámci své klinické práce jsem často byla svědkem toho, co znaková řeč dokáže. Rodiny často přicházejí s příběhy jejich setkání s profesionály, kteří u jejich dětí označili tak těžké motorické poruchy ovlivňující produkci řeči, že nikdy nebudou schopny produkovat slova. Vysvětlením procesu typického jazykového osvojení a důležitosti položení základů majících kořeny v pozdějším jazykovém vývoji je často útěchou, jakmile spolu začneme pracovat. Na počátku se u dítěte soustředíme na vytvoření významu a porozumění tím, že používáme širokou škálu neverbálních metod a různých způsobů vyjádření.

Je vždy zázrak vidět dítě sdílet zkušenost a význam se svými blízkými pomocí znaků a obecně více používaných gest a vyjadřujících tak čirou radost ze schopnosti komunikovat. Je dokonce ještě větším zázrakem sledovat mnoho dětí podporovaných tímto způsobem, které začnou komunikovat verbálně v kombinaci s gesty a znaky. Verbální produkce, která je smysluplná, staví na těchto interakcích, ve kterých byl význam již sdílen různými jinými způsoby, podobně jako základy, které sdílí miminka tím, že ukazují a komentují gesty daleko dříve než verbálním vyjádřením slovy, kterým již přisoudily významy.

DVD jako unikátní zážitek pro děti

Videa se znakováním měla vliv na mnoho klientů a rodin, které podporuji. Videa nabízejí dětem unikátní zážitek se znakovým jazykem. Písničky jsou podmanivé a poskytují multi-senzorický základ pro učení se znakům, které překračují potřeby a požadavky nebo označení předmětů. Dětem je předkládáno množství znaků v rozličných kontextech, kde souvislosti mezi znakem, dítětem a významem slova jsou nenásilně kombinovány a posilovány. Opakování demonstrovaných znaků je nabízeno pomocí dětí v různých prostředích. Písničky podporují zájem, pozornost a zaujetí, takže učení je lehce dosažitelné. Nedávno jsem pracovala s chlapem, který na mě znakoval „šťastný“ během zábavné aktivity na trampolíně. Zvědavě jsem se podívala na jeho matku, která mi vysvětlila, že se znak naučil během sledování videí. Bylo nádherné vidět ho používat ten znak s lehkostí a smysluplně, aby se podělil o svůj pocit nebo stav v rámci naší interakce. Jakou sílu v sobě má ona schopnost sdělit tak komplexní emocionální myšlenku, když se verbálně ještě neumí vyjádřit.

Síla znakového jazyka

Znakový jazyk má tu moc sdílet význam s ostatními a utvářet další vztahy, ve kterých je vzájemné porozumění posíleno tímto sdílením. Pro děti diagnostikované autistickým spektrem poruch je toto primární cíl, kterého se snažíme dosáhnout a kterého jistě můžeme dosáhnout, pokud jsme otevření mnoha různým způsobům a možnostem komunikace.

Zkušenosti z České republiky

Metodu Baby Signs – Znakování pro batolata znám z osobní zkušenosti. Použila jsem u několika dětí s diagnostikovaným autizmem a jiným postižením (nejčastěji mentálním a tělesným), ne sluchovým. Jejich mentální věk byl od 11.- 20. měsíců. Velmi dobře profitovali z nabízených znaků v rámci programu Baby Signs v komplexu strukturovaného učení a jiného komunikačního systému, např. VOKS (slovo – citoslovce – znak! – obrázek). Pak mám v péči holčičku (věk 2,3) s oboustrannou těžkou nedoslýchavostí a poruchou chování s projevy ADHD (diagnostikovány pouze autistické rysy). Baby Signs dělá pouze krátce – 2 měsíce – na znaky reaguje, zjevně jim rozumí, ale neopětuje je a verbálně se projevuje minimálně. Dobře reaguje na tzv. bezpečnostní znaky – hotovo, ještě…

Dále jsem použila program Baby Signs u chlapce s Williams. sy a těžkou formou autizmu a holčičky s DMO triparézou a anartrií – obě děti 3 roky, exprese na úrovni vokálů – po 2 sezeních po 1,5 hod se dětem povedlo naučit se po 3 znacích, projevovaly zájem o komunikaci, byly velmi pozitivně laděné!   Metoda Baby Signs byla aplikovaná včetně lektorské loutky medvídka BeeBo na konkrétní úkoly, které děti plnily, na rozeznávání obrázků a práci se skládačkou.

Na metodě Baby Signs oceňuji dobré metodické zpracování a pomůcky pro dítě (děti velmi dobře reagují na znakující loutku Beebo a DVD pro děti). Použití této metody u dětí s postižením nemůže být univerzální, ale myslím, že obohacuje nabídku speciálních metod.

PaedDr.M. Jancíková, klinický logoped